JO_0000152BB.png

Standard salgsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

Les mer >>
Agreement.png

1] Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysning er gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

Les mer >>
Parts.png

2] Partene

Les mer >>
Price.png

3] Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.

Les mer >>
HandShake.png

4] Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Les mer >>
Payment.png

5] Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Les mer >>
Delivering.png

6] Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen,skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Rsik.png

7] Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Les mer >>
Regret.png

8] Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Les mer >>
DateLate.png

9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Les mer >>
Fault.png

10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Les mer >>
IsChaElRights.png

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og etrimelig gebyr ved uavhentede varer.

Les mer >>
Warranty.png

12] Garanti

Garantisom gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperenrettigheteritillegg tilde kjøperenallerede har etter ufravikelig lovgivning.

Les mer >>
PersonInfo.png

13] Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger.

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

ConflictBooks.png

14] Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10.

Les mer >>